Zakon o Računovodstvu

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016., osim članka 44. ovoga Zakona koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u …