• Kompletno vođenje poslovnih knjiga sa svim potrebnim evidencijama i izvješćima za d.o.o., j.d.o.o, obrte, udruge i športska društva.
  • Statistički izvještaji
  • Godišnji obračuni
  • Obračuni plaća
  • Obračuni ugovora o djelu
  • E-porezna – kompletna komunikacija sa Poreznom upravom za klijenta
  • E-fina – podnošenje statističkih izvještaja
  • E-mirovinsko i e-zdravstveno – prijave i odjave radnika
  • Ispunjavanje kreditnih obrazaca
  • Ostali zahtjevi za klijente prema dogovoru